top of page

Oznamování protiprávního jednání

Informace k oznamování možného protiprávního jednání (whistleblowing)

 

Společnost Pro-Charitu s.r.o má nastaven vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Pokud se domníváte, že ve společnosti Pro-Charitu s.r.o. dochází k protiprávnímu jednání, máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

A. Písemné podání příslušné osobě Lenka Fišerová

​​

B. Ústně v místě sídla Společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou;

 

C. Prostřednictvím externího elektronického formuláře na adrese qHlas Forms (e-forms.cz)

 

Uvedené kontakty jsou určené pouze pro zaměstnance společnosti a osoby, které pro společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu ke společnosti.

 

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,

  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,

  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

       a.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

       b.  daně z příjmů právnických osob,

       c.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

       d. ochrany spotřebitele,

       e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

       f.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

       g. ochrany životního prostředí,

       h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

       i.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

       j.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

       k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

       l.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

     m. ochrany finančních zájmů Evropské unie,

      n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

bottom of page